Škola primenjenih umetnosti
  INFO    UPIS    UČENICI    AKTIVNOSTI    GALERIJA    ŠKOLA    KONTAKT  
IZDAVANJE DUPLIKATA DOKUMENATA


SVEDOČANSTVA I DIPLOMEOdštampajte i popunite

>>> ZAHTEV ZA IZDAVANJE DUPLIKATA

Popunite uplatnice i uplatite takse (Republička administrativna taksa i taksa za oglas):

PRVA TAKSA

Iznos za uplatu 1000,00  dinara.
Svrha uplate: Republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
Račun za uplatu: 840-742221843-57
Model 97 poziv na broj 92-099
U pozivu na broj unosite vrednost koja se odnosi na opštinu ili grad u kojoj se vrši uplata iz tabele koju preuzimate na sledećem linku:

DRUGA TAKSA

Iznos za uplatu: 510,00 dinara
Svrha uplate: Oglašavanje nevažeće diplome ili svedočanstva
Primalac: JP „Službeni glasnik“ Beograd
Račun za uplatu: 160-14944-58
Polje „poziv na broj“ ostavite prazno.

NAPOMENA:
Republička administrativna taksa kao i taksa za oglašavanje nevažeće diplome ili
svedočanstva se odnose na jedan dokument, a aktuelne iznose za uplatu proverite na
sledećim sajtovima:

(tarifni broj 174)

(Javne isprave osnovnih i srednjih škola i visokoškolskih ustanova)
Izgubljeno svedočanstvo ili diploma treba da se oglase nevažećim u „Službenom glasniku“ tako što ćete odštampati i popuniti:

Ukoliko niste sigurni koje školske godine ste završili školovanje, pozovite školu na telefon 015/342-174.

Zahtev za oglašavanje, izjavu o saglasnosti, kopiju ili očitanu ličnu kartu i primerak uplatnice (za oglašavanje nevažeće diplome ili svedočanstva) možete poslati elektronskom poštom (nevazece.isprave@slglasnik.com), dostaviti lično ili  preporučenim pismom na adresu:

JP “SLUŽBENI GLASNIK“
(odeljenje oglasa)
Jovana Ristića 1
11000 Beograd

POTREBNO JE DA ŠKOLI DOSTAVITE:

1) Popunjen zahtev za izdavanje duplikata svedočanstva ili diplome
2) Primerak uplatnice (republička administrstivna taksa)

Navedena dokumenta možete poslati elektronskom poštom (sekretar@spu.edu.rs), lično ili preporučenim pismom na adresu:

Škola primenjenih umetnosti
Dobropoljska 5
15000 Šabac


Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, obratite se na telefon škole 015/342-174.

::: home ::: webmail ::: contact :::
School of Applied Arts